ویژگی های متمایـز اپلیکیشن مشعل

انتقال امتیازات

شما می توانید بخشی و یا کل امتیازات خود را به آشنایان و دوستان خود منتقل کنید.