دریافت سهمیه سوخت

دریافت سهمیه سوخت

سهمیه سوخت شما با توجه به امتیازاتی که در خریدهای روزمره انجام شده ، بدست آورده اید محاسبه و پرداخت میشود. بدین صورت که تا بیست وهفتم هر ماه جمع امتیازات شما محاسبه و در اپلیکیشن نمایش داده شده و شما می توانید نسبت به نوع دریافت که سهمیه سوخت یا نقدی و یا ذخیره امتیاز ( هر امتیاز برابر یک لیتر بنزین ) باشد بطور دلخواه در اپلیکیشن اقدام نمایید.