ویژگی های متمایـز اپلیکیشن مشعل

سهمیه بنزین

در بیست وهفتم هر ماه می توانید بطور دلخواه در اپلیکیشن نوع دریافت امتیازات خود را مشخص کنید . میتوانید سهمیه بنزین دریافت کنید و یا می توانید وجه نقد آن را مطالبه نمایید و یا در غیر اینصورت امتیازات خود را برای شرکت در قرعه کشی ذخیره نمایید و هر وقت خواستید وجه نقد یا بنزین آن امتیاز را دریافت کنید.