ویژگی های متمایـز اپلیکیشن مشعل

شارژ مستقیم سوخت

پس از هر خرید از طرفهای قرارداد اپلیکیشن مشعل بطور مستقیم سهمیه بنزین مربوطه به شما تخصیص داده میشود .