ویژگی های متمایـز اپلیکیشن مشعل

صندوق امتیازات

کاربران گرامی می توانند بنزین تخصیص یافته از هر خرید را به صندوق امتیازات خود را منتقل نمایند. شایان ذکر است که میتوانید در هر زمان به امتیاز و یا وجه نقد تبدیل نمایید.