ویژگی های متمایـز اپلیکیشن مشعل

معرفی به دوستان

اپلیکیشن مشعل را به دوستان خود معرفی کنید و در ازای هر معرفی یک امتیاز (معادل یک لیتر بنزین) دریافت کنید. همچنین در هر معرفی علاوه بر شخص معرفی کننده که مشمول امتیاز میشود، شخص معرفی شده هم یک امتیاز دریافت خواهد کرد.