کسب امتیاز از هر خرید

کسب امتیاز از هر خرید

بسته به فروشگاه که اطلاعات مربوطه آن بطور کامل در اپلیکیشن آمده است، شما عزیزان از ۲ تا ۲۰ لیتر بنزین در ازای هر ۱۰۰ هزار تومان خرید می توانید سهمیه سوخت دریافت نمایید و تا بیست و هفتم هر ماه با توجه به امکاناتی که در اپلیکیشن تعریف شده است می توانید بنزین تعلق یافته را از ما مطالبه نمایید و یا وجه نقد معادل آن را دریافت و یا اینکه بخشی یا کل آن را جهت شرکت در قرعه کشی های ماهانه (که دربخش درباره ما مشروح عنوان گردیده است ) بصورت امتیاز ذخیره نمایید.

بدیهی است امتیاز ذخیره شده جهت شرکت در قرعه کشی به منزله حذف امتیازات نمی باشد و می توانید مجدد آن را در قالب بنزین یا وجه نقد از ما مطالبه نمایید .